ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

حضرت باقر فرمودقران خوانان سه گروهند یکی انکه قران خواند و انرا سرمایه کسب خود کند و پادشا هان را بدوشد بمردم بزرگی بفروشند ودیگر مردیست که قران را بخواند و حروف انرا نگهداری کند یعنی سود جویی از ان منتفع گردد ودر سایر اوقات پشت سر اندازد  چنانکه شخص سواره جام ابش را پشت سرش میاویزد و مانند این کلام در کتاب دعا باب صلوات گذشت مراججعه شود خداوند امثال اینان را در قران خوانان زیاد نکند دیگر مردی است که قران خواند وداروی قران را بردل دردمندش نهد و برای خواندن و بکار و دقت وفور در معانش شب زنده داری کند وروزش را بتشنگی بسر برد ودر هنگا،م نمازهایش و جاهای ان بدان قیام کند واز بستر خواب بخاطر ان دوری گزیند و بخاطر این دسته از مردمان است که خدای عزیز جبار بلارابگر دانند و ببرکت ابشان است که خدای عزوجل شردشمنان را با ز داردوبسبب انان است که خدای عزوجل از اسمان باران فرستد پس بخدا سوگند اینهادرمیان قران خوانان از کبریت احمر کمیاب ترند

 دز


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Cynthia تلگرام وان خریدوفروش انواع فلزیاب خارجی 09100061388 Sheila گل فروشی آنلاین هیرساگل فروشگاه پریسا عمار رهبرم حسين دانلود آموزش ایلوستریتور 2019